نوامبر 28, 2015

مانور سراسری زلزله,تراکت های مخصوص آموزش دانش آموزان

مانور سراسری زلزله,تراکت های مخصوص آموزش دانش آموزان پنج توصیه پیش از زلزله توصیه های ایمنی بعداز زلزله در منزل و ادارات توصیه های به دانش […]